S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

» Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

I. Predmet zmluvy

Táto zmluva upravuje vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ako vzájomne záväzné v oblasti predaja tovaru a produktov, ktoré kupujúci nakupuje od predávajúceho pre účely ďalšieho predaja pri dodržaní všetkých zákonných predpisov a ustanovení tejto zmluvy. Otázky, ktoré neupravuje táto zmluva, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 • Predávajúci sa zaväzuje predávať kupujúcemu tovar uvedený vo svojich pravidelne aktualizovaných cenníkoch.

 • Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu podľa dohodnutých cenových a platobných podmienok.

 

 

II. Základné podmienky

 • Táto zmluva nezakladá kupujúcemu nárok na pozáručný servis tovaru.

 • Kupujúci vystupuje pri predaji tretím osobám pod vlastným obchodným menom. Tovar, ktorý nepochádza od predávajúceho, nesmie kupujúci spájať s jeho menom.

 • Obe strany sa zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať tretím osobám žiadne informácie a údaje, ktoré získali v súvislosti s obchodovaním podľa tejto zmluvy, a ktoré by mohli poškodiť vzájomné vzťahy zmluvných strán či pri obchodnej súťaži jednu zo strán.

 • V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na zrušenie už uzavretého obchodu má predávajúci právo požadovať úhrady vzniknutých nákladov vo výške 3% z objemu zrušeného obchodu.

 • Predávajúci neručí za záväzky kupujúceho voči jeho zákazníkom.

 

 

III. Cena tovaru

 • Ceny uvádza predávajúci v aktuálnom cenníku na dané obdobie v Eurách s DPH.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny uvedené v dealerskom cenníku.

 • Kupujúci výslovne prehlasuje, že s takýmto spôsobom určovania cien súhlasí.

 • Kupujúci je oprávnený pri predaji tretím subjektom riadiť sa vlastnou cenovou politikou.

 

 

IV. Spôsob platby

Kupujúci sa zaväzuje platiť predávajúcemu podľa nasledovných podmienok:

 • predom, zálohovou platbou bankovým prevodom na účet predávajúceho

 • pri prevzatí tovaru, úhradou v hotovosti

 • kupujúcemu, ktorý dlhodobo spolupracuje s predávajúcim, môžu byť poskytnuté špeciálne spôsoby platby

 • platba po dodaní, úhradou faktúry bankovým prevodom na účet predávajúceho v termíne splatnosti. V prípade omeškania môže predávajúci požadovať od kupujúceho za každý deň úrok z omeškania platby vo výške 0,06% z čiastky, na ktorú bola faktúra vystavená. Predávajúci sa zaväzuje v takomto prípade tento úrok z omeškania zaplatiť.

 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až zaplatením kúpnej ceny.


V. Záručné podmienky

 • EVROX s. r. o. poskytuje v súlade s Obchodným zákonníkom na zakúpený tovar záruku v súlade s platnou legislatívou.Servis voči tretím osobám zabezpečuje kupujúci.

 • Záruka sa vzťahuje na vady viditeľné i na vady skryté, ktoré sa objavia v priebehu používania tovaru. Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia a prevzatia tovaru zákazníkom.

 • Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru spôsobené nevhodným skladovaním u odberateľa, neodbornou montážou resp. demontážou alebo manipuláciou. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za vady zistené počas prevádzky v prípade, že diel nebol namontovaný v odbornom servise. Taktiež nezodpovedá za škody spôsobené nedovoleným zaťažovaním daného dielu počas jeho prevádzky.

 

Reklamačný poriadok

 • Zákazník je povinný každú prípadnú reklamáciu ihneď po jej zistení nahlásiť u zodpovedného pracovníka, dodávateľa. Pri preberaní tovaru od zasielateľskej služby je zákazník povinný dodaný tovar starostlivo prehliadnuť. V prípade, že zistí na tovare viditeľné poškodenie, uskutoční s pracovníkom zasielateľskej služby o tejto skutočnosti zápis, podpísaný obidvomi stranami. Bez zápisu nemá zákazník nárok na uznanie takejto reklamácie.

 • Uplatnením reklamácie sa myslí dodanie reklamovaného dielu spoločne s dokladom o zakúpení tovaru a písomnou reklamáciou obsahujúcou nasledujúce údaje: meno, resp. názov firmy, dátum zakúpenia reklamovaného tovaru, názov tovaru, popis závady (v prípade, že sa jedná o závadu, ktorá sa objavila pri montáži alebo počas prevádzky, doložiť stanovisko odborného servisu, ktorý montáž vykonal), podpis zodpovedného pracovníka a razítko firmy.

 • Reklamáciu je možné uplatniť u dodávateľa osobne. Bez dodania úplnej písomnej reklamácie ku každému vrátenému tovaru nebude reklamačné konanie započaté.

 • Vyjadrenie k reklamácii obdrží zákazník podľa možností obratom, v zložitejších prípadoch v zákonnej lehote.

 • V prípade uznania reklamácie bude chybný tovar vymenený, alebo dobropisovaný.

 

 

Príjem reklamácií v sidle firmy

 

Bytčianska 53/32
01003 ŽIlina-Považský Chlmec


 


TEL:+421 415003436
MOBIL:+421 907164904
FAX:+421 415640511
E-MAIL: ipprodukt@stonline.sk

 

 

VI. Odber tovaru

Miestom odberu tovaru je sklad predávajúceho. Vo zvláštnych prípadoch môže byť stanovené inak, pričom kupujúci bude akceptovať všetky požiadavky predávajúceho.

 

VII.Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým informačných e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), tieto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonnej povinnosti archivácie.

 

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 • Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

 • Zmluva má časovo neobmedzenú platnosť.

 • Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každý účastník obdrží jedno vyhotovenie.